Ligums par interneta pakalpojumu sniegsanu


1. Līdzēji
1.1. Jūs, (šeit un turpmāk tekstā Klients), no vienas puses, un SIA «FK HOLDING» reģ. Nr. 40103824837 (šeit un turpmāk tekstā MHOST), kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti par līdzējiem, bez maldības, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdza šo līgumu par sekojošo:
2. Līguma priekšmets
2.1. MHOST sniedz KLIENTAM šajā līgumā norādītos pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojumi), un KLIENTS apņemas apmaksāt šos Pakalpojumus, saskaņā ar KLIENTA izvēlēto tarifu plānu un šī līguma noteikumiem. MHOST Pakalpojumu apjoms, tehniskie parametri, tarifu plāni un apmaksas kartība tiek noteikti šī līguma Pielikuma Nr. 1. (kas atrodas pēc adreses: https://www.mhost.lv/lv/web-hosting)
3. Apmaksas noteikumi
3.1. Apmaksa par Pakalpojumiem tiek veikta pirms Pakalpojumu saņemšanas saskaņa ar izvelēto maksājumu kartību, pamatojoties uz MHOST izrakstītu rēķinu, 5 (pieci) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža.
3.2. Par pakalpojumu apmaksas nokavējumu MHOST no KLIENTA var pieprasīt maksāt līgumsodu 0.5% apmērā no maksājamās summas par katru nokavēto dienu. Parāda saistību esamības gadījumā kārtējais maksājums tiek ieskaitīts tikai pēc līgumsoda un iepriekšējo nesamaksāto maksājumu segšanas.
4. Pakalpojumu izmantošanas noteikumi
4.1. KLIENTS uzņemas pilnu atbildību par jebkuru darbību, ko viņš veic izmantojot Pakalpojumus;
4.2. KLIENTS apņemas neizmantot Pakalpojumus jebkādiem nelegāliem mērķiem;
4.3. KLIENTS apņemas nemēģināt piekļūt svešām sistēmām vai failiem bez to īpašnieku atļaujas pat tad, ja tie nav pienācīgi aizsargāti;
4.4. KLIENTS apņemas nenosūtīt vēstules-ķēdītes un citus reklāmas materiālus adresātiem, kuri nav to prasījuši;
4.5. KLIENTS apņemas neizmantot Pakalpojumus datoru vīrusu un līdzīgu materiālu izplatīšanai;
4.6. KLIENTS apņemas neizmantot Pakalpojumus pārkāpjot trešo personu tiesības (bez ierobežojuma, ieskaitot trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības un konfidencialitāti).
4.7. KLIENTS nav tiesīgs:
4.7.1. Izvietot jebkādu LR likumos aizliegto informāciju.
4.7.2. Izvietot Bittorrent trekerus, kuros ir saites vai torrenti, ar kuriem var dabūt autortiesību pārkapušus materiālus.
4.7.3. Mēģināt piekļūt pie citu sistēmas lietotāju informācijas.
4.7.4. Nejauši vai ar nodomu traucēt MHOST serveru vai tīklu darbību.
4.8. Servera resursu izmantošana:
4.8.1. Maksimāla procesora noslodze - 10%
4.8.2. Maksimālais PHP skripta izpildes laiks - 2 minūtes
4.8.3. Maksimālais vienlaicīgo procesu skaits vienam lietotājam - 20
4.8.4. Maksimālais atmiņas daudzums vienam procesam - 200Mb
4.8.5. Maksimālais e-pastu izsūtīšanas daudzums stundā vienam domēnam - 200
4.8.6. Maksimālais saņēmēju skaits vienā vēstulē - 20
4.9. Gadījumā, ja KLIENTS pasūta domēna reģistrācijas pakalpojumu .lv zonā, tad KLIENTA pienākums ir iepazīties ar domēna reģistrācijas noteikumiem .lv zonā, sekojošajā saitē: http://www.nic.lv/resource/show/15.
5. KLIENTA pienākumi
5.1. KLIENTAM ir jātur parole slepenībā un Klients uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kas veiktas to izmantojot.
6. MHOST tiesības
6.1. MHOST centīsies nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu pēc iespējas labākā kvalitātē. Taču ir skaidrs, ka MHOST nevar garantēt nepārtrauktu un bez traucējumiem Pakalpojumu sniegšanu. Pakalpojumi tiek sniegti tādi, kādi tie ir, un MHOST neuzņemas atbildību par iespējamiem zaudējumiem, kas varētu rasties KLIENTAM Internet tīkla traucējumu rezultātā.
7. Klienta konta slēgšana
7.1. MHOST ir tiesīgs uz laiku vai pavisam slēgt KLIENTA kontu gadījumā ja:
a) KLIENTS pārkāpj šī līguma noteikumus;
b) KLIENTS laikā nav apmaksājis Pakalpojumus, saskaņā ar šī Līguma p.3.1.
8. Līguma darbības termiņš un tā izbeigšana
8.1. Līgums stājas spēka no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz līdzēji pilnība ir izpildījušās savas līgumsaistības.
8.2. Gadījumā, ja nevienam no līdzējiem nav pretenzijas attiecīgi pret otru līdzēju, tad Līgumā minētie nosacījumi tiek pagarināti līdz jauna Līguma parakstīšanai.
8.3. Gadījumā, ja kāda no līdzējiem vēlas pārtraukt līguma darbību, tad tai ir rakstveidā jāinformē otro līdzēju ne vēlāk kā 1 kalendāro mēnesi pirms līguma laušanas.
8.4. Visos šī līguma darbības izbeigšanas gadījumos starp pusēm tiek veikts galīgs norēķins par KLIENTAM sniegtajiem Pakalpojumiem līdz konta slēgšanas brīdim, un tikai ar šo brīdi Līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu.
9. Neparedzēti apstākļi
9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no pilnas vai daļējas atbildības saskaņā ar šo līgumu, ja saistību izpilde pamatojas ar nepārvaramas varas situāciju (force majeure).
9.2. Nepārvaramas varas situācija raksturojas ar jebkuru likumdošanas aktu, līgumu vai kādu citu rakstveida direktīvu, kurai ir juridisks spēks un, kas atstāj iespaidu uz šā līguma izpildi. Kā nepārvaramas varas situācija raksturojas karš, jebkura kara darbība, nemieri, embargo, dažādas dabas stihijas izpausmes, kuras traucē šā līguma izpildi.
10. Piemērojamā likumdošana un strīdu izšķiršana
10.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, puses vadīsies pēc spēka esošās LR likumdošanas.
10.2. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no līguma, skar līgumu, līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju) tiek risināts sarunu ceļā.
10.3. Gadījumā ja vienošanās starp pusēm netiek panākta divu mēnešu laikā, strīds tiek nodots izšķiršanai Eiropas Pastāvīgā Šķīrējtiesā, reģ. Nr. 4003961077, viena šķīrējtiesneša sastāvā latviešu valodā.
11. Līguma grozījumi un papildinājumi
11.1. Šīs Līgums izsaka pilnu vienošanos starp līdzējiem. Visas citas vienošanās starp līdzējiem par šī Līguma priekšmetu zaudē spēku ar tā parakstīšanas brīdi.
11.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi būs spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abu līdzēju pilntiesīgi pārstāvji.
12. Citi noteikumi
12.1. Šis līgums ir sastādīts elektroniski un derīgs bez paraksta.
12.2. Līguma finansiālā informācija ir konfidenciāla izņemot punkta 3.2 nosacījumus.
12.3. Šis Līgums ir saistošs MHOST, KLIENTAM un visiem to tiesību un saistību pārņēmējiem.

Distances līgums sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

LR MK Noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu"
Patērētāju tiesību aizsardzības likums
LR MK Noteikumi Nr. 631 "Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu"